[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” bg_color=”#f2f2f2″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”padding-3-percent” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color=”#ffffff” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][vc_column_text el_class=”mobile-heading”]

Algemene Voorwaarden

 

1. Bestelvoltooiing en inhoud 
 1. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van PINK Cosmetics GmbH – hierna PINK Cosmetics genoemd – worden uitsluitend gedaan in overeenstemming met de respectievelijke bestelling en deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige bestellingen tussen de klant en PINK Cosmetics, ook al zijn ze niet uitdrukkelijk opnieuw overeengekomen.
 2. PINK Cosmetics behoudt zijn eigendoms- en auteursrechtelijke exploitatierechten voor kostenramingen, producten en andere documenten zonder beperking. De klant mag documenten of bestanden alleen aan derden ter beschikking stellen met voorafgaande schriftelijke toestemming van PINK Cosmetics en, indien de bestelling niet wordt geplaatst, moeten deze items op verzoek onmiddellijk worden geretourneerd.
 3. De product- en serviceaanbiedingen van PINK Cosmetics vormen geen contractueel aanbod in de zin van artikel 145 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB), maar zijn slechts een “invitatio ad offerendum” en zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd tot de acceptatieverklaring wordt uitgegeven door PINK Cosmetics aan de klant. Een juridisch bindend contract wordt daarom pas gesloten tussen de klant en PINK Cosmetics nadat PINK Cosmetics ofwel een schriftelijke (ondertekende fax, ondertekende brief, ondertekende e-mail) of een telefonische bevestiging (telefonische orderacceptatie) heeft afgegeven. Bij onmiddellijke levering kan de schriftelijke orderbevestiging worden vervangen door de factuur van PINK Cosmetics.
 4. Illustraties, tekeningen, promotiemateriaal, volumekortingsindicatoren, afmetingen, gewichten of andere gegevens met betrekking tot de goederen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Wijzigingen in ontwerp en / of formulering, vorm, uitvoering, kleur, smaak, geur, consistentie en houdbaarheid blijven voorbehouden aan PINK Cosmetics en kunnen niet worden geaccepteerd als reden voor klacht of terugtrekking van de aankoop, behalve in het geval van objectief materiaaldefect of als de wijziging niet redelijk zou zijn voor de klant, rekening houdend met de belangen van PINK Cosmetics.
2. Prijzen en betaling
 1. De prijzen van PINK Cosmetics zijn af magazijn in Laatzen. Tenzij anders vermeld, is PINK Cosmetics gebonden aan de prijzen in haar aanbiedingen voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de dag dat PINK Cosmetics de bestelling van de klant schriftelijk heeft aanvaard. Anders zijn de geldige prijzen degene die worden vermeld in de orderbevestiging door PINK Cosmetics plus de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (btw).
 2. De betaling van de aankoopprijs moet uitsluitend worden gedaan in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die zijn gespecificeerd in de bestelformulieren of de betalingsvoorwaarden die zijn gespecificeerd in de online winkel (bijvoorbeeld onder rembours of bankafschrijving).
  In het geval van retourbetalingen veroorzaakt door de klant, b.v. bij onvoldoende rekeningdekking worden de bankkosten door de klant gedekt.
 3. Als de vervaldatum van de betaling nog niet is gedefinieerd volgens clausule 2 van deze sectie, moet de aankoopprijs onmiddellijk worden betaald na ontvangst van de factuur die door PINK Cosmetics is aangemaakt. Indien de klant de koopsom niet uiterlijk op de 10e dag na factuurdatum heeft betaald, is hij zonder aanmaning met de 11e dag na factuurdatum in verzuim. PINK Cosmetics brengt minimaal de wettelijke rente in rekening bij laattijdige betaling, d.w.z. 5% per jaar boven het respectieve basisrentetarief van de Europese Centrale Bank voor alle niet-handelsaankopen en 8% per jaar boven het basisrentetarief voor handelstransacties in de zin van de Duitse handelswet (HGB). De vertragingsrente kan hoger worden gesteld als een hogere rentevoet wordt aangetoond.
 4. De klant mag de koopprijs alleen verrekenen met dergelijke claims die onbetwist of juridisch bindend zijn. De koper heeft alleen het recht om retentierechten te doen gelden op grond van tegenvorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.
3. Levering
 1. PINK Cosmetics behoudt zich het recht voor op een levertijd van zes weken na het indienen van de schriftelijke acceptatieverklaring (artikel 2 lid 1 zin 2). Kortere levertijden of termijnen zijn slechts bindend indien deze afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen PINK Cosmetics en de klant.
 2. De levertijd wordt verlengd in het geval van maatregelen in het kader van industriële geschillen, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen, evenals in het geval van onvoorziene obstakels buiten de controle van PINK Cosmetics, b.v. operationele storingen, vertragingen in de levering van essentiële materialen, voor zover dergelijke belemmeringen aantoonbaar van grote invloed zijn op de levering van het bestelde artikel. Dit geldt ook als de omstandigheden zich voordoen bij onderleveranciers. De levertijd wordt verlengd in overeenstemming met de duur van dergelijke maatregelen en belemmeringen. De bovengenoemde omstandigheden zijn niet toe te schrijven aan PINK Cosmetics, ook al ontstaan ​​ze tijdens een reeds aanwezige vertraging. PINK Cosmetics zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke obstakels.
 3. Het begin van de leveringstermijn aan de klant is onderworpen aan de voorwaarde dat PINK Cosmetics zelf volledig en op tijd door haar eigen leverancier is geleverd. Indien PINK Cosmetics een dekkingstransactie met een onderleverancier heeft gesloten om de overeenkomst na te komen en haar leveringsplicht niet wordt nagekomen, heeft PINK Cosmetics het recht om de bestelling aan de klant te herroepen.
 4. Indien PINK Cosmetics bij levering schuldig in verzuim is, kan de klant alleen vorderingen tot schadevergoeding en ontbinding vorderen indien hij PINK Cosmetics een redelijke respijttermijn heeft gegeven voor de levering, samen met een dreiging van afwijzing in het geval dat deze redelijke uitstelperiode is vruchteloos verlopen.
 5. PINK Cosmetics heeft ook recht op deelleveringen of deelleveringen, tenzij de deellevering of deellevering vanuit objectief oogpunt niet redelijk is voor de klant.
 6. Naleving van de leverings- en prestatieverplichtingen van PINK Cosmetics vereist de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant.
 7. Als de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, worden de opslagkosten in rekening gebracht van minimaal 0,5% van de prijs van de levering, beginnend een maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending, maar niet meer dan 5%. PINK Cosmetics is niet verplicht om hogere of lagere opslagkosten te bewijzen.
 8. Als de klant de goederen niet accepteert, heeft PINK Cosmetics het recht om het contract te herroepen na het stellen van een respijtperiode van 14 kalenderdagen of om schadevergoeding te eisen wegens niet-uitvoering. PINK Cosmetics heeft in ieder geval het recht om een ​​forfaitaire vordering tot schadevergoeding in te stellen ter hoogte van 15% van de verkoopprijs. De overeenkomstsluitende partijen hebben de bevoegdheid om kleinere of grotere schade te bewijzen.
4. Verzending, verzekering
 1. Tenzij hieronder anders bepaald, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechtering van de goederen over op de klant bij acceptatie van het leveringsitem. Als de klant in gebreke is met acceptatie, gaat het risico van onopzettelijk verlies of accidentele verslechtering van het gekochte artikel over op de klant bij het begin van de vertraging in acceptatie.
 2. Het laden en verzenden wordt namens PINK Cosmetics uitgevoerd door een verzendserviceprovider zoals DHL, UPS of Flexpress. Bij overdracht aan de klant, expediteur, vervoerder of dergelijke, en uiterlijk bij het verlaten van het magazijn, gaat het risico over op de klant. Dit geldt ook voor de verzending van goederen binnen dezelfde stad of als de verzending wordt uitgevoerd door PINK Cosmetics met hun eigen voertuigen. Verzending, keuze van vervoermiddel en de transportroute beslissingen alsmede passende verpakking worden door PINK Cosmetics met zorg, maar zonder aansprakelijkheid, en bijbehorende kosten afzonderlijk gefactureerd. In geval van verlies of beschadiging van het pakket is de verzendserviceprovider aansprakelijk voor de directe schade (waardeverlies) in het kader van hun aansprakelijkheidsvoorwaarden, die geldig zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Levering vindt plaats op het adres van de klant als gevolg van het plaatsen van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Eigendomsvoorbehoud
 1. PINK Cosmetics behoudt het eigendom van de leveringsitems totdat de volledige betaling door de klant is gedaan. In geval van betalingsachterstand heeft PINK Cosmetics het recht de goederen terug te nemen nadat de eerste aanmaning is gedaan en is de klant verplicht deze onverwijld aan PINK Cosmetics te retourneren.
 2. Het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud en het in beslag nemen van de geleverde artikelen door PINK Cosmetics wordt niet beschouwd als een terugtrekking uit de overeenkomst, tenzij de bepalingen van de Consumer Credit Act van toepassing zijn of dit uitdrukkelijk schriftelijk is verklaard door PINK Cosmetics.
6. Garantie en aansprakelijkheid
 1. Het effect van de leveringsitems hangt af van de verschillende genetische aanleg en de hormonale balans van de behandelde persoon, evenals de applicatietechniek. Daarom kunnen bepaalde uitspraken over het aantal vereiste behandelingen of de periode waarin het haar in het behandelde gebied wordt verminderd of verwijderd, niet worden gegeneraliseerd. Als het effect niet is zoals beschreven, is er geen materiaalfout in de leveringsitems.
 2. Voor materiële of juridische gebreken in de door PINK Cosmetics verstrekte reclameteksten, afbeeldingen en ander materiaal is de garantie en aansprakelijkheid uitgesloten, op voorwaarde dat de klant deze wijzigt of zijn eigen teksten gebruikt. Aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast.
 3. De wettelijke garantieperiode is van toepassing. De klant moet de ontvangen goederen onmiddellijk inspecteren op mogelijke defecten en PINK Cosmetics onverwijld, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het leveringsartikel schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele duidelijke gebreken. Verborgen gebreken, die zelfs bij zorgvuldig onderzoek niet binnen deze periode kunnen worden ontdekt, moeten onverwijld, doch uiterlijk twee weken na ontdekking, schriftelijk aan PINK Cosmetics worden gemeld. Het leveringsartikel of het defecte onderdeel moet onmiddellijk worden geretourneerd aan Integralis-Versenderservice GmbH, c / o PINK Cosmetics GmbH, Mannheimer Str.11, 30880 Laatzen, maar uiterlijk binnen twee weken nadat de tijdige klacht over het defect is ingediend. verzonden. PINK Cosmetics draagt ​​de verzendkosten als de claim voor gebreken gerechtvaardigd blijkt.
 4. De wax-trainingen zijn zo ontworpen dat een attente deelnemer de seminar- en trainingsdoelen kan bereiken. PINK Cosmetics is niet aansprakelijk voor het slagen van de training en mogelijke huidirritaties. PINK Cosmetics is ook niet aansprakelijk voor enige schade. Deze disclaimer is niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van nalatige plichtsverzuim door PINK Cosmetics of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agenten van PINK Cosmetics. De disclaimer is ook niet van toepassing op enige andere schade als gevolg van een grove nalatige plichtsverzuim door PINK Cosmetics of een opzettelijke of grove nalatigheid plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van PINK Cosmetics.
 5. PINK Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van producttoepassingen.
7. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke nietigheid
 1. Düsseldorf in Noordrijn-Westfalen (Duitsland) wordt overeengekomen als plaats van uitvoering en als bevoegde rechtbank, op voorwaarde dat de klant een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is. Ongeacht dit, heeft PINK Cosmetics het recht om indien nodig een proces aan te spannen op het hoofdkantoor van de klant.
 2. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van de wetten betreffende de internationale aankoop van roerende goederen, zelfs indien de klant zijn statutaire zetel in het buitenland heeft.
 3. Mocht een bepaling in de voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten onverlet.
8. Geschillenbeslechting
 1. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. In Duitsland zijn we niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][/vc_column][/vc_row]

Regel een terugbelafspraak

Koop meer,
bespaar meer!

Verzeker de exclusieve PINK beursaanbieding* bij BEAUTY DÜSSELDORF t/m 27 maart 2024 OP LOCATIE & ONLINE.

*Kan niet worden gecombineerd met sets, andere kortingsacties en vouchers.

Wil je de laatste "Waxing Secrets" ontvangen?

*

Ik accepteer het privacybeleid van PINK Cosmetics en ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens, inclusief telefonisch contact opnemen bij vragen of voor advies.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.